Categorieën
Blogposts

‘Leidt verplichte ambulante zorg tot minder heropnames in de psychiatrische praktijk?’

Uit: GGZ en Recht, oktober 2019, door: Carmen Verhoeks, Ingrid Willems,
Adger Hondius en Berry Penterman

“Door de aankondiging van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is de discussie over de toepassing van dwang in de psychiatrische hulpverlening aangescherpt. Met de ambulantisering van de psychiatrische patiëntenzorg is er daarnaast meer aandacht gekomen voor verplichte ambulante zorg. Een belangrijke vraag daarbij
is of het toepassen van verplichte ambulante zorg leidt tot een vermindering van het aantal heropnames.
Om de vraag te kunnen beantwoorden of dit werkelijk zo is voerden wij een zoekactie uit binnen de online databases OVID Medline, Embase en Psycinfo. We namen artikelen op die de resultaten beschreven van studies die de effectiviteit van verplichte ambulante zorg vergeleken met vrijwillige ambulante zorg of een lichtere vorm van drang. Primaire uitkomstmaat hierbij was het aantal heropnames. In totaal werden 26 artikelen in het onderzoek betrokken. Het overgrote deel van de artikelen beschreef de resultaten van niet-gerandomiseerde studies. Deze studies leverden geen consistent bewijs voor de effectiviteit van verplichte ambulante zorg in het verminderen van het aantal heropnames. Drie artikelen beschreven de resultaten van gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s). In deze studies leidde verplichte ambulante zorg niet tot een reductie van het aantal heropnames. Uit de gecombineerde resultaten werd in een meta-analyse een number needed to treat berekend van 142. Uit herhaaldelijk uitgevoerd systematisch literatuuronderzoek komt onvoldoende bewijs naar voren voor de effectiviteit van verplichte ambulante zorg in het voorkomen van heropnames. Vergelijking van de resultaten wordt bemoeilijkt door een grote heterogeniteit tussen de studies. Daarnaast betreft het veelal studies van een lage kwaliteit, met een groot risico op
vooringenomenheid, en is de studiepopulatie van de RCT’s niet geheel representatief voor de patiëntenpopulatie uit de praktijk. Concluderend is er onvoldoende bewijs dat verplichte ambulante zorg effectief is in het terugdringen van het aantal heropnames.
…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *