Categorieën
Blogposts

De voornaamste zorgen over de wvggz

Door Menno Oosterhoff

“De oorspronkelijke bedoeling was tot een behandelwet te komen i.p.v. een opsluitwet. Verder moest het eenvoudiger worden. Prima doelstellingen, maar er is weinig meer van terug te vinden. Het lijkt nu meer een wet ten dienste van de maatschappij dan van de patiënt en het is ontzettend ingewikkeld geworden.

Deze wet is zo bureaucratisch dat gevreesd wordt dat het wel 130Fte psychiateruren gaat kosten. Dat terwijl er al 600 vacatures zijn voor psychiaters. Hoeveel tijd en geld het de gemeentes en de rechterlijke macht gaat kosten is helemaal onduidelijk.

Het is onduidelijk wanner iets valt onder deze wet en wanneer onder de wet zorg en dwang

Het is zeer de vraag hoe je thuis dwangbehandeling kan toepassen op een manier die niet traumatisch is voor de patiënt en die veilig is voor professionals.

Het is totaal onduidelijk welk effect het heeft dat iedereen iemand kan aangeven bij de gemeente waarvan hij denkt dat deze verplichte behandeling nodig heeft. Gevreesd kan worden dat dat stigmatisering in de hand werkt. Ook is de kans groot dat ten onrechte de verwachting ontstaat dat iedereen die overlast veroorzaakt of die verward gedrag vertoont maar verplicht kan worden behandeld of opgenomen.

Zolang er nog geen crisismaatregel is uitgesproken kan er 18 uurs verplichte GGZ gegeven worden. Het is nog totaal onduidelijk hoe en waar dit gaat gebeuren.

De vereiste ICT is nog lang niet op orde.

De kans is aanwezig dat deze wet leidt tot een verdere terugloop het aantal psychiaters bij instellingen.”

Categorieën
Blogposts

NVvP ondertekent de petitie

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) heeft de petitie ondertekend. We zijn blij met deze steun. Het geeft wel aan dat ook zij grote zorgen hebben over de uitvoerbaarheid van deze wet. We zullen het blijven vervolgen. Nu zijn het nog zorgen en is het nog een voorspelling, dat er problemen zullen komen. De vrees is dat het vanaf januari werkelijkheid gaat worden. Ongetwijfeld zal het dan eerst op opstartproblemen worden geschoven , daarna op kinderziekten en dan zal worden gezegd, dat we er het beste van moeten maken. Maar we zullen alert blijven in de hoop, dat de schade beperkt blijft door een snelle herziening.

Die druk blijven uitoefenen is het doel van deze petitie.

Zie hier voor het bericht van de NVvP

Categorieën
Blogposts

‘Leidt verplichte ambulante zorg tot minder heropnames in de psychiatrische praktijk?’

Uit: GGZ en Recht, oktober 2019, door: Carmen Verhoeks, Ingrid Willems,
Adger Hondius en Berry Penterman

“Door de aankondiging van de Wet verplichte ggz (Wvggz) is de discussie over de toepassing van dwang in de psychiatrische hulpverlening aangescherpt. Met de ambulantisering van de psychiatrische patiëntenzorg is er daarnaast meer aandacht gekomen voor verplichte ambulante zorg. Een belangrijke vraag daarbij
is of het toepassen van verplichte ambulante zorg leidt tot een vermindering van het aantal heropnames.
Om de vraag te kunnen beantwoorden of dit werkelijk zo is voerden wij een zoekactie uit binnen de online databases OVID Medline, Embase en Psycinfo. We namen artikelen op die de resultaten beschreven van studies die de effectiviteit van verplichte ambulante zorg vergeleken met vrijwillige ambulante zorg of een lichtere vorm van drang. Primaire uitkomstmaat hierbij was het aantal heropnames. In totaal werden 26 artikelen in het onderzoek betrokken. Het overgrote deel van de artikelen beschreef de resultaten van niet-gerandomiseerde studies. Deze studies leverden geen consistent bewijs voor de effectiviteit van verplichte ambulante zorg in het verminderen van het aantal heropnames. Drie artikelen beschreven de resultaten van gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s). In deze studies leidde verplichte ambulante zorg niet tot een reductie van het aantal heropnames. Uit de gecombineerde resultaten werd in een meta-analyse een number needed to treat berekend van 142. Uit herhaaldelijk uitgevoerd systematisch literatuuronderzoek komt onvoldoende bewijs naar voren voor de effectiviteit van verplichte ambulante zorg in het voorkomen van heropnames. Vergelijking van de resultaten wordt bemoeilijkt door een grote heterogeniteit tussen de studies. Daarnaast betreft het veelal studies van een lage kwaliteit, met een groot risico op
vooringenomenheid, en is de studiepopulatie van de RCT’s niet geheel representatief voor de patiëntenpopulatie uit de praktijk. Concluderend is er onvoldoende bewijs dat verplichte ambulante zorg effectief is in het terugdringen van het aantal heropnames.
…”

Categorieën
Blogposts

Mind: “Bij verplichte zorg moet zorgvuldigheid het vertrekpunt zijn”

Categorieën
Blogposts

‘Wet verplichte ggz veroorzaakt nieuwe uitstroom psychiaters’

Categorieën
Blogposts

‘Waarom de WVGGZ de mensenrechten schaadt’

In de huidige vorm onthoudt de wet een groep burgers van fundamentele mensenrechten en brengt professionals in een positie waarin ze kunnen worden aangeklaagd voor mensenrechtenschendingen.

Categorieën
Blogposts

‘Weer een donderwolk boven de ggz’

Per 1 januari 2020 komt er tegen het advies van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) een nieuwe wet verplichte ggz.

Categorieën
Blogposts

‘Nieuwe psychiatriewet zorgt voor big-brothertoestanden’

Wat maakt de WVGGZ omstreden?

Categorieën
Blogposts

‘Nieuwe wet maskeert echte probleem ggz’

Daniëlle Braun deelt haar mening over de nieuwe wet verplichte ggz die ingaat op 1 januari 2020.